Politika privatnosti

Politika privatnosti objašnjava kako web portal 24sata.rs (odgovoran za prikupljanje i
obradu ličnih informacija), koje Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo,
kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, na koji način štitimo Vaše lične podatke koje
smo prikupili ili koje ste nam Vi dostavili, kroz Vašu interakciju na ovoj internet stranici ili na
neki drugi način kao i koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. U ovoj Politici
privatnosti, termini kao što su ‘mi’, ‘nama’ i ‘naš’ kao i njima slični termini će označavati web
portal 24sata.rs.

Ovom Politikom privatnosti obezbeđujemo da se lični podaci korisnika web portal 24sata.rs
obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) (u
daljem tekstu ZZPL) kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije – Opšta
uredba o zaštiti podataka (u daljem tekstu GDPR). Naša Politika privatnosti se primenjuje na
sve usluge čije korišćenje podrazumeva obradu podataka o ličnosti i omogućava Vam da
saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga kada koristite naš sajt a
naročito:

 • ko je administrator Vaših ličnih podataka;
 • koje podatke obrađujemo i u koju svrhu;
 • po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke;
 • koliko dugo procesuiramo Vaše podatke;
 • koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka;
 • sa kim delimo Vaše podatke.

Administrator Vaših ličnih podataka je privredno društvo SKYMEDIA GROUP DOO
BEOGRAD-ZVEZDARA, sa registrovanim sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 28a, MB
20115556 (u daljem tekstu SKYMEDIA), koje je rukovalac i obrađivač Vaših podataka a čiji
web portal koristite, čime pristajete na uslove ove Politike privatnosti, dajete saglasnost
SKYMEDIA da prikuplja i obrađuje prikupljene Vaše lične podatke kao i da odlučuje o
ciljevima i metodama obrade Vaših ličnih podataka odnosno kako će se koristiti.


Lični podaci koje sakupljamo 
– Vaši lični podaci mogu biti prikupljeni na različite načine, na
primer:

 1. ako ste nam dostavili Vaše lične informacije prilikom korišćenja ove internet stranice
 2. ako ste nam dostavili Vaše lične informacije u procesu prijave da nas podržite, prilikom
  informisanja o našim aktivnostima
 3. ako pošaljete upit ili aplicirate vezano za nastavak profesionalne karijere kod nas u
  organizaciji
 4. ako se pretplatite na našu listu kontakata kako biste dobijali biltene (newsletters) i druge
  elektronske poruke od nas;
 5. ako se registrujete na našoj blog platformi i pišete za nas
 6. ako nas kontakirate povodom nekog upita ili problema vezanog za našu internet stranicu;
  Vrsta ličnih podataka koje sakupljamo uključuju Vaše ime, prezime, adresu e-pošte i druge
  informacije koje se tiču lično Vas, a koje ste izabrali da nam dostavite. Takođe, mi možemo
  da prikupimo informaciju o Vašem korišćenju naše internet stranice (na primer, URL sa kojeg
  ste došli na našu stranicu, tip operativnog sistema i koje stranice ste posetili tokom Vašeg

boravka na našoj stranici). Takav tip podataka u ovoj Politici privatnosti se naziva ‘Lični
podatak’. Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane
SKYMEDIA, Vaše lične podatke nam, između ostalog, ustupate i za: beleženje istorije
pregledanja naših web sajtova I aplikacija, u merketinške svrhe (uključujući ali se ne
ograničavajući na automatizovanu analizu Vaših interesovanja isključivo u cilju plasiranja
Vama odgovarajućih reklamnih poruka), uključujući i postavljanje kolačića na Vašem
uređaju.

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane
naših povezanih pravnih lica i pristajanjem na uslove ove Politike privatnosti saglasni ste da
SKYMEDIA može Vašu mail adresu ustupati svojim povezanim pravnim licima u kom slučaju
ste saglasni i da primate reklamna obaveštenja SKYMEDIA i njenih povezanih pravnih lica.
Grupu povezanih pravnih lica sa SKYMEDIA čine, ali se ne ograničavaju samo na navedena,
sledeća privredna društva:

 • SKYMUSIC
 • SKY CORPORATION
 • SKY SOLUTION
 • SKY ENTERTAINMENT
 • NATURA SIBERICA….

Vaši lični podaci koje prikupljamo će biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj
Politici privatnosti i isti se čuvaju na internim serverima i pristup njima imaju samo
ovlašćena lica SKYMEDIA.

Korišćenje ličnih podataka u sledeće svrhe:

 1. kako bismo Vam pružili pristup našoj internet stranici, kako bismo održavali i poboljšavali
  našu internet stranicu;
 2. u svrhu direktnog marketinga. Nakon Vašeg jasnog pristanka, a u skladu sa zakonima na
  snazi, mi Vas možemo kontaktirati u te svrhe elektronskim putem (na primer preko e-pošte
  ili preko društvenih mreža).
  Napomena: Ako želite da ažurirate Vaše lične podatke ili da prestanete da primate ovu vrstu
  komunikacije molimo Vas da nas kontaktirate putem adrese koju možete naći ispod u
  odeljku Kontakt;
 3. kako bismo Vas obavestili i slali vesti i obaveštenja;
 4. kako bismo obradili Vaše prijave za posao koju ste nam poslali
 5. kako bismo Vas pozvali da učestvujete u anketama i istraživanjima;
 6. takođe, s vremena na vreme, možemo koristiti Vaše lične podatke i u druge svrhe, nakon što
  ste na to izričito pristali

  Zakonske regulative – Mi prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u saglasnosti sa
  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu Zakon)
  uključujući i Uredbu EU o opštoj zaštiti podataka broj 2016/679 (U daljem tekstu: GDPR), sa
  ciljem da Zakon implementira, dopuni, izmeni ili zameni GDPR s vremena na vreme kao i
  druge zakone sličnog tipa.

Obrada podataka će trajati:

 • u slučaju davanja saglasnosti, do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja odnosno bilo koje radnje kojom se ograničava data saglasnost;
 • ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti;
 • za potrebe ispunjavanja bilo kojih zakonskih obaveza SKYMEDIA po pozitvnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Vaša prava u slučaju obrade Vaših ličnih podataka, u skladu sa odredbama ZZPL i GDPR a u
odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od
strane naših povezanih pravnih lica, su sledeća:

 • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka;
 • pravo na zahtevanje ispravke podataka;
 • pravo na brisanje podataka;
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka;
 • pravo ograničavanja obrade podataka.

Kada se Vaši podaci obrađuju uz postojanje Vaše saglasnosti, imate pravo da opozovete
Vašu prethodno datu saglasnost. Pri tome, imajte u vidu da opoziv saglasnosti ne utiče na
zakonitost obrade koja je izvršena na osnosu saglasnosti pre Vašeg opoziva.
Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo da podnesete zahtev za
ispravku Vaših netačnih podataka o ličnosti kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o
ličnosti.

Pravo na brisanje podataka podrazumeva Vaše parvo na brisanje Vaših podataka o ličnosti u
sledećim slučajevima:

 • kada Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa ZZPL a nema drugog pravnogosnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • kada su Vaši podaci o ličnosti nezakoniti obrađeni;
 • kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja zakonskih obaveza u skladusa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

  Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti imate u sledećim slučajevima:
 • kada osporavate tačnost podataka o ličnosti, obradu ćemo ograničiti na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • kada se ispostavi da je obrada Vaših podataka nezakonita, a Vi se protivite brisanju te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
 • kada ne postoji potreba za daljom obradom Vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da se sa obradom nastavi radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane Vaših pravnih interesa;
 • kada uložite prigovor na obradu shodno članu 37. Stav 1 ZZPL, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad Vašim interesima, pravima, ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.


Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor SKYMEDIA na obradu
podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, SKYMEDIA više ne sme da obrađuje Vaše podatke
o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima,
pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog
zahteva.

O Vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u
roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od
javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u
nastavku teksta: Poverenik).

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena
suprotno odredbama ZZPL. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete
druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku
postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak u
skladu sa članom 83. ZZPL. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski
na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.

Takođe, imate i sledeća prava, koja možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti pisanim
zahtevom:

 1. da se protivite bilo kojoj automatskoj obradi (ako je primenljivo) Vaših ličnih podataka;
 2. da se protivite stalnom korišćenju Vaših ličnih podataka za direktni marketing;
 3. da zatražite da obrišemo Vaše lične podatke bez neopravdanog odlaganja i/ili da se protivite
  i/ili da ograničite upotrebu Vaših ličnih podataka u bilo koje svrhe osim ako nemamo
  legitiman razlog za čuvanje i obradu tih podataka;ili
 4. da prosledimo Vaše lične podatke trećem licu gde se oni prikupljaju sa Vašim pristankom ili
  se koriste kako bi se izvršio ugovor sa Vama a mi obrađujemo te podatke automatskim
  sredstvima
  Svi ovi zahtevi mogu biti prosleđeni trećim licima koji obrađuje Vaše lične podatke u naše
  ime.

Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava ili ako imate bilo kakvih nedoumica o
tome kako se koriste Vaši lični podaci molimo Vas da nas kontaktirate preko adrese
navedene u odeljku Kontakt. Imajte na umu da ćete možda morati da nam pružite
odgovarajuće dokaze o Vašem identitetu pre nego što budemo u mogućnosti da Vam
odgovorimo.

Kontakt: Ako imate dodatnih pitanja ili zahteva vezanih za korišćenje ličnih podataka molimo
Vas da nas kontaktirate na info@24online.rs. Ako niste zadovoljni odgovorom ili ako
smatrate da ne obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima možete se
žaliti regulatornim telima nadležnim za zaštitu podataka nad portalom 24sata.info koji
obrađuje Vaše podatke.

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima – Mi nikada ne prodajemo, ne trgujemo i ne
iznajmljujemo Vaše lične podatke. Mi nećemo pružiti Vaše lične podatke trećim licima bez
Vašeg znanja. Jedini izuzetak od ovog pravila je u slučaju da nas zakon na to obavezuje i kada
ne smemo o tome da vas obavestimo (npr. u slučaju policijske istrage). Ako smo pravno u
mogućnosti, uvek nam je cilj da osiguramo da lične podatke koriste jedino treća lica u
zakonite svrhe i u saglasnosti sa ovom Politikom Privatnosti

Naša politika kolačića Prilikom korišćenja naše internet stranice pristajete na korišćenje
„kolačića“ i sličnih tehnologija koje mogu da prate Vašu aktivnost. Kolačići su mali delovi
informacija koje naš internet server šalje internet pretraživaču (npr. Internet Explorer,
Safari, Google Chrome, Firefox) na računaru ili uređaju sa kog pristupate našoj internet
stranici. Oni nam omogućavaju da prikupimo informacije o Vašem uređaju i internet
aktivnosti.

Upotreba nekih od ovih kolačića nije strogo neophodna za rad ove internet stranice, ali nam
omogućava da Vam pružimo bolje iskustvo u pretraživanju. Kolačići mogu biti obrisani ili
blokirani promenom podešavanja Vašeg internet pretraživača, međutim, u tom slučaju neke
funkcije internet stranice neće funkcionisati kako je predviđeno ili nećete biti u mogućnosti
da pristupite određenim delovima internet stranice. Informacije prikupljene kolačićima se
neće koristit za identifikaciju ličnosti pojedinaca, a podaci koji se odnose na obrasce
korišćenja internet stranice se nalaze pod našom kontrolom. Ovi kolačići će se koristiti u
sledeće svrhe:

 1. radi poboljšanja upotrebljivosti internet stranice;
 2. kako bi Vaš uređaj ili računar ostao zapamćen između sukcesivnih poseta; i
 3. kako bi bile sprovedene anonimne statističke analize radi unapređenja funkcionalnosti ove
  internet stranice ili drugih usluga koje se nude putem internet stranice.
  Ova internet stranica koristi i Google analitiku (Google Analytics) za čuvanje informacija koje
  šaljete serveru kada posetite internet stranicu. Ove informacije uključuju IP adresu Vašeg
  uređaja, geolokaciju, pregledane stranice i dokumenta koja su postavljena na internet,
  izmenjena ili obrisana.

  Za više informacija o Google analitici i njihovim pravilima zaštite privatnosti
  posetite: https://support.google.com/analytics/

Imajte na umu da kada pristupate internetu i kada kliknete na linkove trećih strana, koji se
mogu naći na ovoj internet stranici, te treće strane (uključujući, na primer, kada kliknete na
linkove za „deljenje“ internet stranice, članaka ili drugog sadržaja preko Facebook-a,
Instagram-a, Twittera-a, Pinterest-a ili drugih društvenih mreža) takođe, mogu koristiti
kolačiće na njihovim internet stranicama, nad kojima mi nemamo nikakvu kontrolu.

Platforma trećih lica
Ako pristupite internet stranici bilo kog trećeg lica koristeći link na ovoj internet stranici,
rukovodioci tih drugih internet stranica posluju van naše kontrole i mogu da prikupe Vaše
lične podatke u skladu sa svojom politikom privatnosti, stoga bi trebalo da se adekvatno
upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na
koji ta lica obrađuju podatke o Vama.

Prava zaštite vaših ličnih podataka
Prema GDPR-u imate zakonsko pravo da zahtevate informacije o ličnim podacima koje se
čuvaju o Vama, za šta se koriste lični podaci i kome mogu biti otkriveni, kao i određene
druge informacije (naziv zahteva: „zahtev subjekta za dobijanje informacija“).

Uobičajeno imamo na raspolaganju mesec dana da odgovorimo na takav tip zahteva,
međutim, ako je u pitanju kompleksan zahtev, biće nam potrebno dva meseca pre nego što
budemo u mogućnosti da Vam odgovorimo. Zadržavamo pravo da odbijemo ili naplatimo za
vreme provedeno u razrešavanju administrativnog problema ukoliko je zahtev nerazuman
preopširan ili ako se isti zahtev učestalo ponavlja.

Možemo takođe zatražiti za dalje informacije kako bismo lokalizovali pojedinačnu
informaciju koju tražite pre nego što bismo mogli da odgovorimo u potpunosti na zahtev i
može doći do primene određenih zakonskih izuzeća nekih informacija koje se obelodanjuju
prilikom odgovaranja na zahtev subjekta na dobijanje informacija.

Merodavno pravo Ova Politika privatnosti je regulisana pravnim sistemom Republike Srbije.
U skladu sa obaveznim zakonskim pravima koja Vam pripadaju prema važećem Zakonu, a
koja ne mogu biti ugovorom ograničena ili isključena, slažete se da se svaki spor koji nastane
iz predmeta, interpretacije ili primene ove Politike privatnosti podleže isključivoj nadležnosti
sudova Republike Srbije.

Izmene Politike privatnosti Naša Politika privatnosti može povremeno biti ažurirana, zato
vas molimo da proverite da li ste upoznati sa najnovijom verzijom. Potrudićemo se da
postavimo informacije o datim promenama koje se odnose na primenu Politike privatnosti
najmanje 30 dana pre nego što ih primenimo. Takođe, trebalo bi s vremena na vreme da
proverite i ostale uslove koji se odnose na vašu upotrebu ove internet stranice.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.